ลงทะเบียนสมาชิกใหม่

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่

* หมายถึงหัวข้อที่ต้องกรอกข้อมูล

รายละเอียด
ชื่อ *
This information is required
อีเมล์ *
This information is required.Invalid E-mail address
รหัสผ่าน *
This information is required
หมายเลขประจำตัวประชาชน *
This information is required
ที่อยู่ *
This information is required
รหัสไปรษณีย์ *
This information is required
เบอร์มือถือ *
This information is required
วันเกิด * วัน เดือน ปี
This information is required
เพศ * ชาย หญิง
ตำแหน่งที่ต้องการ1
ตำแหน่งที่ต้องการ2
ตำแหน่งที่ต้องการ3
สถานที่ทำงานที่ต้องการ1
สถานที่ทำงานที่ต้องการ2
สถานที่ทำงานที่ต้องการ3
สถานที่ทำงานอื่นๆ
เงินเดือนที่คาดหวัง
รูปแบบการจ้างงาน * พนักงานประจำ พนักงานซัพคอนแทรค
This information is required
ช่วงเวลาที่สามารถเริ่มงานได้
ประวัติการศึกษา
การศึกษาล่าสุด (1)
This information is required
ชื่อสถานศึกษา
This information is required
คณะ/สาขาวิชา
ปีที่เข้าศึกษา
ปีที่จบการศึกษา
   
การศึกษา (2)
This information is required.
ชื่อสถานศึกษา
This information is required.
คณะ/สาขาวิชา
ปีที่เข้าศึกษา
ปีที่จบการศึกษา
ประสบการณ์การทำงาน
ชื่อบริษัทล่าสุด (1)
ตำแหน่ง
ลักษณะการจ้างงาน
เรื่มทำงานเมื่อปี
เริ่มทำงานเมื่อเดือน
สิ้นสุดการทำงานเมื่อปี
สิ้นสุดการทำงานเมื่อเดือน
ปัจจุบันยังคงทำงานนี้อยู่ ปัจจุบันยังคงทำงานนี้อยู่
เงินเดือนเริ่มต้น
เงินเดือนล่าสุด
หน้าที่ความรับผิดชอบ
   
ชื่อบริษัท (2)
ตำแหน่ง
ลักษณะการจ้างงาน
เรื่มทำงานเมื่อปี
เริ่มทำงานเมื่อเดือน
สิ้นสุดการทำงานเมื่อปี
สิ้นสุดการทำงานเมื่อเดือน
เงินเดือนเริ่มต้น
เงินเดือนล่าสุด
หน้าที่ความรับผิดชอบ
   
ชื่อบริษัท (3)
ตำแหน่ง
ลักษณะการจ้างงาน
เรื่มทำงานเมื่อปี
เริ่มทำงานเมื่อเดือน
สิ้นสุดการทำงานเมื่อปี
สิ้นสุดการทำงานเมื่อเดือน
เงินเดือนเริ่มต้น
เงินเดือนล่าสุด
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ความสามารถพิเศษ/ทักษะด้านอื่นๆ
คะแนนTOEIC
คะแนนTOEFL
คะแนนIELTS
คะแนนJLPT
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศอื่นๆ
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
ใบประกาศนียบัตร/การฝึกอบรม
ความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ

เงื่อนไขการบริการ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หากบริษัทจัดหางาน โอเอส ประเทศไทย จำกัด พบว่าข้อความในเอกสารสมัครงานที่นำมาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาที่ข้าพเจ้า ได้ทำไว้กับบริษัท โดยบริษัทฯ ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น

ตกลง
This information is required.

top