Jobs information

Jobs information

Job Number:OSR4-20230111-01
Permanent staff Accounting Admin
Salary 20,000-35,000 Working Hours
Work Location Bangkok Holidays
Job Description

- บันทึกข้อมูลการเงินของบริษัทอย่างสมบูรณ์ตามระบบของการบัญชีและเป็นระเบียบแบบแผน เช่น บัญชีรายรับ หรือบัญชีรายจ่าย เป็นต้น

- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและบันทึกเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงิน และลงบัญชีแยกประเภท ตรวจสอบการลงบัญชี ทำการคำนวณและรวมยอดเงิน

Qualification Requirement

- เพศหญิง อายุ 28-40 ปี

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี

- มีประสบการณ์ด้านบัญชี 2-4 ปี

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ รวมทั้งเขียน อ่าน

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-office , Excel

- ถ้าเคยผ่านงานบัญชีทางสายงานด้าน Trading, Logistic, Warehouse จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- การสัมภาษณ์งานจะมี 2 รอบ รอบแรกสัมภาษณ์ออนไลน์ รอบที่สองเข้าไปที่บริษัท

Allowace

- โบนัส (ตามผลประกอบการบริษัท

- ประกันสังคม

- ประกันสุขภาพ

- ประกันอุบัติเหตุ


top