Jobs information

Jobs information

Job Number:OSR4-20230118-02
Permanent staff Sales Manager (Northern and Central)
Salary 45,000-50,000 Working Hours
Work Location Pathum Thani Holidays
Job Description

- กำหนดแนวทาง แผนการดำเนินงาน (Master Plan) ของฝ่ายขาย

- จัดระบบงาน กำหนดขั้นตอนการทำงาน ของฝ่ายขาย

- กำหนดมาตรฐานงานและตัวชี้วัดความสำเร็จของฝ่ายขาย

- เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และสื่อสารนโยบาย วิสัยทัศน์ ทิศทาง แนวทางการดำเนินงานและข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นให้พนักงานในสังกัดได้รับทราบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

- มีส่วนร่วมในการจัดโครงสร้างขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนอัตรากำลังคนของฝ่ายขาย 

- ส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีขวัญกำลังใจที่ดีในการทำงาน 

- สอนงาน ถ่ายทอดประสบการณ์และพัฒนาการทำงานของบุคลากรในฝ่ายขาย

- ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้ง พิจารณาความดีความชอบ ดำเนินการทางวินัย

- มีส่วนร่วมในการวางแผนงบประมาณของฝ่ายขาย รวมทั้งกำกับดูแลบริหารต้นทุนสินค้าและการดำเนินงาน ให้เหมาะสมกับแผนปฏิบัติงาน และให้อยู่ภายในงบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- สื่อสารนโยบายของบริษัทแก่พนักงานในบริษัทตลอดจนควบคุมให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องเหมาะสม 

- ติดต่อประสานงานและเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ผู้แทนจำหน่ายและลูกค้า

Qualification Requirement

- เพศชายหรือหญิง อายุ 25-45 ปี สำหรับโซนภาคเหนือรับเฉพาะเพศชายเท่านั้น

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในการบริหารทีมขายอย่างน้อย 3 ปี

- มีทักษะในการวางแผนกลยุทธ์ การเจรจาต่อรองการโน้มน้าวที่ดี

- มีทักษะความเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี และรักงานบริการ

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

- สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

Allowace

- โบนัส (ตามผลประกอบการบริษัท

- ค่าที่พัก 3,500 บาท (เฉพาะภาคเหนือ

- มีรถบริษัทกรณีไปพบลูกค้าและมี Fleet Card ฟรี

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- ประกันสังคม

- ปรับเงินเดือน

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- อื่นๆ


top