ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR2-20200901-01
Permanent Staff HR & GA Supervisor *ด่วน*
เงินเดือน 20,000-25,000 เวลาทำงาน 8 ชม.
จันทร์ - ศุกร์ (2เสาร์ต่อเดือน) 08.00 - 17.00 น.
สถานที่ปฏิบัติงาน ชลบุรี วันหยุด ตามปฏิทินบริษัท
รายละเอียดงาน - ดูแลงานด้าน HR&GA
- ดูแลงานด้านบัญชีเงินเดือน ประกันสังคม และอื่นๆ
- ดูแลงานด้านการสรรหารบุคคล
- รับผิดชอบงานด้านการเข้างาน การจองโรงแรม การประสานงาน จองตั๋ว
- ดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกภายในองค์กร
- งานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร -เพศหญิง
-อายุ 25 ปีขึ้นไป
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ในสายงานมาไม่น้อยกว่า 4 ปี
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
-หากสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
-สามารถเดินทางไปทำงานด้วยตัวเองได้
สวัสดิการ - ประกันสังคมและกองทุนทดแทน
- ประกันสุขภาพและประกันชีวิตครอบคลุมถึงบุตรและคู่สมรส
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5%
- ค่าอาหาร
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- เงินช่วยเหลืองานสมรส
- เงินช่วยเหลือการคลอดบุตรคนแรก
- เงินช่วยเหลือในกรณีเสียชีวิต บิดา/มารดา/สามี/ภรรยา/บุตร ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
- โบนัส

top