ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR2-20220622-01
Permanent Staff Accounting Manager
เงินเดือน 60,000-90,000 เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน พระนครศรีอยุธยา วันหยุด
รายละเอียดงาน

- ดูแลรับผิดชอบ งานบัญชีรายจ่าย / รับของบริษัท ฯ

- งบการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำเดือน

- ควบคุมการบันทึกบัญชี ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานในฝ่ายบัญชีตั้งแต่เริ่มบัญชีไปจนถึงปิดบัญชี

- ดูแลรับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้องของระบบงานบัญชี และการเงินทั้งระบบ

- การจัดเตรียมรายงานพร้อมการวิเคราะห์ข้อมูล ควบคุมการปิดงบการเงิน และวิเคราะห์งบการเงินประจำเดือน ก่อนเสนอผู้บริหารทราบถึงผลประกอบการและข้อควรแก้ไข

- ควบคุมการเสียภาษีและนำส่งภาษีต่าง ๆ รวมถึงประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี สรรพกร ในการให้ข้อมูลทางบัญชี

- ควบคุมและบริหารจัดการทรัพย์สินของบริษัท ฯ

- วิเคราะห์ ตรวจสอบ ควบคุม และปรับปรุงงานด้านบัญชีและการเงิน และบริหารงบประมาณ

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย - หญิง อายุ 30-50 ปี

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 7 ปีในด้านบัญชี

- มี CPD

- มีความรู้ด้านมารตฐานบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร

- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

- มีความละเอียดรอบคอบ มีจรรยาบรรณและซื่อสัตย์ และมีภาวะความเป็นผู้นำ

สวัสดิการ

- ค่าตำแหน่ง

- ประกันสังคม

- ประกันสุขภาพ

- ประกันอุบัติเหตุ

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- โบนัส


top