ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR2-20230130-01
Permanent Staff Executive Secretary
เงินเดือน 17,000 เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน สมุทรปราการ วันหยุด
รายละเอียดงาน

- รับผิดชอบงานเลขานุการกรรมการผู้จัดการใหญ่และคณะผู้บริหาร โดยติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้อนรับบุคคลภายนอก อำนวยความสะดวกต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การจองโรงแรม ร้านอาหาร โรงพยาบาล การเดินทาง การนัดหมาย และการจัดการธุรกิจของบริษัท การเดินทาง ฯลฯ

- รับผิดชอบดูแลบริษัทชาวต่างชาติและครอบครัว เช่น วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน การเดินทางเพื่อธุรกิจ ที่พัก โรงเรียน สุขภาพ ฯลฯ สำหรับชาวญี่ปุ่นใหม่และชาวต่างชาติที่เดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

- ล่ามและการแปลสำหรับประธาน

- รับผิดชอบในการประสานงานและจัดการประชุม จัดทำเอกสารประกอบการประชุม บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการจัดการและการประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อบังคับของบริษัท

- จัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญของบริษัท เช่น ทะเบียนกรรมการ, หนังสือนัดประชุม, รายงานการประชุมคณะกรรมการ, รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการและการประชุมผู้ถือหุ้น, รายงานประจำปี, ทะเบียนหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น, ออกใบหุ้น ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- รับผิดชอบสมาชิกสมาคม ชมรม สถาบัน หรือองค์กรต่างๆ ในนามบริษัท โดยประสานงานเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก การต่ออายุ การชำระค่าสมาชิก การแจ้งเปลี่ยนตัวแทนบริษัทหรือสมาชิก เพื่อทำงานเป็นสมาชิกในนามบริษัท ตามข้อกำหนดของหน่วยงานต่างๆ

- รับผิดชอบการบริจาคให้กับองค์กรภายนอกและทุนการศึกษาของบริษัท โดยนำเสนอเพื่ออนุมัติการบริจาคและมอบทุนการศึกษา การเบิกจ่ายเงิน การจัดพิธีรับทุน ฯลฯ เพื่อให้การบริจาคและทุนการศึกษาเป็นไปตามระเบียบและนโยบายของบริษัท

- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศหญิง อายุ 22 - 29 ปี

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาBusiness Administration, Law, Linguistics (English and Japanese) หรือที่เกี่ยวข้อง

- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือบุคคลที่มีประสบการณ์การทำงาน 1-2ปี

- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี TOEIC : 500 ขึ้นไป

- สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับ N3 - N2 ขึ้นไป

- มีบุคลิกภาพที่ดี

- สามารถประสานงานและจัดลำดับความสำคัญได้ดี

- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มี Service Mind และมีทักษะในการนำเสนอ

- สามารถรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทได้

- มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต และติดตามงานได้ดี

สวัสดิการ

- ค่าตำแหน่ง

- โบนัสตามผลประกอบการ


top