ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR2-20230330-03
Permanent Staff Project Manager
เงินเดือน 70,000-100,000 เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน ชลบุรี วันหยุด
รายละเอียดงาน

- ควบคุมโครงการก่อสร้างโดยรวมตั้งแต่ต้นจนจบและวางแผนโครงการและการจัดทำงบประมาณ

- บริหารจัดการงานก่อสร้างพร้อมทั้งติดตามและตรวจสอบโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และระบบ MEP

- ตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญา

- ตรวจสอบการอนุมัติวัสดุ ตรวจสอบข้อกำหนดในการก่อสร้างพร้อมแผนติดตามการก่อสร้างและวัสดุเพื่อให้ดำเนินตามแผนได้อย่างราบรื่น

- เจรจา สื่อสารกับผู้รับเหมาและลูกค้าที่รับผิดชอบในขั้นตอนต่างๆ ของโครงการ

- ใช้หลักวิศวกรรมและกฎหมายอาคาร รวมทั้งควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ทำงาน ส่งมอบงานให้มีคุณภาพตรงเวลา

- บริหารจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงงานตามกำหนดเวลา โดยปฏิบัติตามแนวทางความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และงบประมาณ

- สรรหาผู้รับเหมารายใหม่ให้มีศักยภาพและสามารถรองรับการขยายตัวของบริษัทในอนาคต

- ติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมการก่อสร้างเป็นประจำและจัดการประชุมสถานะกับทีมย่อยทั้งหมด

- ประสานงานกับส่วนความปลอดภัยเพื่อระบุ ทบทวน และประเมินผลการประเมินความเสี่ยง กำหนดวิธีการควบคุมและตรวจสอบ OH&S และดำเนินการตามวิธีการเพื่อให้บรรลุตามข้อกำหนดของ OH&S และวัตถุประสงค์ของ OH&S

- ควบคุมโดยรวมที่รับผิดชอบการจัดการ OH&S ในการดำเนินงานก่อสร้างทั้งบริษัทและผู้รับเหมาช่วง

- เป็นผู้นำการประชุมเพื่อระบุงานโครงการและแก้ไขปัญหา ฝึกอบรมหรือเพิ่มพูนทักษะผู้ใต้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย - หญิง อายุ 35 - 45 ปี

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Civil Engineering

- ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 5 ขึ้นไปในงานก่อสร้างโรงงานและอาคาร

- มีความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาและใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

- มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานที่ดี

- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

- เดินทางไปทำงานเองได้

- มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี

สวัสดิการ

ค่าโทรศัพท์

- ค่าsite

- ค่าเช่าบ้าน

- ค่าภาษา (TOEIC: 700 ขึ้นไป)

- ประกันสังคม

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- ประกันสุขภาพกลุ่ม

- ชุดยูนิฟอร์ม

- โบนัสตามผลประกอบการ


top