ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR4-20200622-01
Permanent Staff นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
เงินเดือน 15,000-30,000 เวลาทำงาน 8 ชม.
จันทร์-ศุกร์i(08.00-17.00), เสาร์(08.00-15.30)
สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร วันหยุด วันอาทิตย์
รายละเอียดงาน -ปฏิบัติงานในฐานะผู้มีประสบการณ์และความชำนาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอันตามได้รับมอบหมาย
-ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกต์ใช้เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
-รวบรวมข้อมูลของโครงการและหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
-บริหารจัดการฐานข้อมูลของบริษัทให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-ประสานงานร่วมกับบุคลากรในฝ่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ตามที่กำหนดไว้
-จัดทำคู่มือ การใช้ฐานข้อมูล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สามารถใช้งานเพื่อบริหารงานได้ได้ด้วยตนเอง
 
คุณสมบัติผู้สมัคร - เพศชายเพศหญิง ไม่จำกัดอายุ
- ปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการ อย่างน้อย 1 ปี
- มีทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา และทักษะมนุษยสัมพันธ์ในการสื่อสาร
- มีความละเอียดรอบคอบ  ขยัน, อดทน รักความก้าวหน้า
สวัสดิการ - ประกันสังคม
- ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ค่าทันตกรรม
- โบนัส

top