ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR4-20221018-01
Permanent Staff Accounting and Finance Manager
เงินเดือน 70,000 เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร วันหยุด
รายละเอียดงาน

- รับผิดชอบการรายงานภาษีและการเงิน ติดตามการรายงานภาษีต่อกรมสรรพากรรวมถึง ภงด.3, 53, 36, ภงด.51 / ภงด.50 

- รับผิดชอบการบริหารเงินสด ให้คาดการณ์กระแสเงินสดและในด้านการวางแผนกระแสเงินสด

- วางแผนงบประมาณรายเดือนและรายปี

จัดการสมุดบัญชี ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์ถาวร การประเมินมูลค่าสินค้าคงคลัง (ปศุสัตว์) บัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้ และภาษีอย่างถูกต้องทันเวลา

- รับผิดชอบรายงานประจำเดือน ไตรมาส ประจำปี รวมถึงการสรุปข้อมูลทั้งหมดสำหรับการประชุม BOD และรายงานเฉพาะกิจ

- ช่วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทางการเงินที่แม่นยำ 

- จัดการบัญชีเงินสด สินเชื่อระหว่างบริษัท และการชำระคืน

- เป็นผู้นำการตรวจสอบภายนอกและสนับสนุนคำขอของผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก 

- รับผิดชอบในการช่วยเหลือต่างๆ ที่ผู้บังคับบัญชาร้องขอการจัดการ

- บริหารจัดการเสมียนธุรการ

- เคารพการประกาศบังคับและขั้นตอนตามเวลาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับและคำขอด้านคุณภาพสำหรับฝ่ายการเงินและบัญชี 

- มีการพัฒนาในแผนกอย่างต่อเนื่อง มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความผิดปกติใดๆและรายงานให้ผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงาน

- ตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของทรัพย์สิน เป็นต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ชายหรือหญิงอายุ 32 ปีขึ้นไป

- จบการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านการเงิน 5-8 ปี

- มีไหวพริบทางการเงิน มีความละเอียดรอบคอบ มีระเบียบ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี, มีความรับผิดชอบและมีอิสระในการเลือก, เป็นผู้จัดการที่ดี

- สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้

- มีความรู้ในเรื่องบัญชีทั้งในประเทศและต่างประเทศ

- มีความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์บัญชี Microsoft Dynamics 365 Business Central และ Navision จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- สัมภาษณ์ออนไลน์ภาษาอังกฤษ (กับชาวต่างชาติ)

สวัสดิการ

-โบนัสอยู่ที่ 1 เดือน (ประเมินตามผลงาน

-ประกันกลุ่ม, ประกันอุบัติเหตุ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

-ค่าอาหารและที่พัก กรณีที่ต้องทำงานออกต่างจังหวัด

-มีวันหยุดตามปฏิทินธนาคาร


top