ค้นหางานและสมัครงาน

Search Jobs & Apply

Position ID:OSR4-20230426-01
Permanent Staff HR Section Manager
เงินเดือน 50,000-55,000 เวลาทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน พระนครศรีอยุธยา วันหยุด
รายละเอียดงาน

- จัดสรรหาและฝึกอบรมพนักงาน 

- ประสานงานระหว่าง Global HR กับหน่วยงานหรือแผนกต่างๆ (เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด) 

- ตรวจสอบ สังเกตการณ์ เมื่อได้รับ Project จาก Global 

- คิด วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล อัพโหลดลง แหล่งการเรียนรู้ของบริษัท 

- วิเคราะห์และวางกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารงานขององค์กร 

- วางแผนกลยุทธ์ในงานฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเพิ่มความรู้และความสามารถของบุคลากรที่เหมาะสมกับตำแหน่ง 

- ติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

- ควบคุม กำกับดูแลและตรวจสอบให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ภายใต้ผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร 

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ทางด้านงานบุคคล

- ทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์

- มีทักษะภาษาอังกฤษ (พูด ฟัง อ่าน เขียน) ดีที่และมีผลสอบ TOEIC 600+ หรือ or CEFR level at B1 เนื่องจากต้องติดต่อและทำงานโดยใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด

สวัสดิการ

- ค่าตำแหน่ง 2,500 บาท/เดือน

- ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

- ประกันชีวิตกลุ่ม

- อื่นๆ


top