ลงทะเบียนสมาชิกใหม่

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่

* หมายถึงหัวข้อที่ต้องกรอกข้อมูล

รายละเอียด
ชื่อ *
อีเมล์ *
รหัสผ่าน *
หมายเลขประจำตัวประชาชน *
ที่อยู่ *
รหัสไปรษณีย์ *
เบอร์มือถือ *
วันเกิด * วัน เดือน ปี


เพศ * ชาย หญิง
ตำแหน่งที่ต้องการ1
ตำแหน่งที่ต้องการ2
ตำแหน่งที่ต้องการ3
สถานที่ทำงานที่ต้องการ1
สถานที่ทำงานที่ต้องการ2
สถานที่ทำงานที่ต้องการ3
สถานที่ทำงานอื่นๆ
เงินเดือนที่คาดหวัง
รูปแบบการจ้างงาน * พนักงานประจำ พนักงานซัพคอนแทรค
ช่วงเวลาที่สามารถเริ่มงานได้
ประวัติการศึกษา
การศึกษาล่าสุด (1)
ชื่อสถานศึกษา
คณะ/สาขาวิชา
ปีที่เข้าศึกษา
ปีที่จบการศึกษา
   
การศึกษา (2)
ชื่อสถานศึกษา
คณะ/สาขาวิชา
ปีที่เข้าศึกษา
ปีที่จบการศึกษา
ประสบการณ์การทำงาน
ชื่อบริษัทล่าสุด (1)
ตำแหน่ง
ลักษณะการจ้างงาน
เรื่มทำงานเมื่อปี
เริ่มทำงานเมื่อเดือน
สิ้นสุดการทำงานเมื่อปี
สิ้นสุดการทำงานเมื่อเดือน
ปัจจุบันยังคงทำงานนี้อยู่ ปัจจุบันยังคงทำงานนี้อยู่
เงินเดือนเริ่มต้น
เงินเดือนล่าสุด
หน้าที่ความรับผิดชอบ
   
ชื่อบริษัท (2)
ตำแหน่ง
ลักษณะการจ้างงาน
เรื่มทำงานเมื่อปี
เริ่มทำงานเมื่อเดือน
สิ้นสุดการทำงานเมื่อปี
สิ้นสุดการทำงานเมื่อเดือน
เงินเดือนเริ่มต้น
เงินเดือนล่าสุด
หน้าที่ความรับผิดชอบ
   
ชื่อบริษัท (3)
ตำแหน่ง
ลักษณะการจ้างงาน
เรื่มทำงานเมื่อปี
เริ่มทำงานเมื่อเดือน
สิ้นสุดการทำงานเมื่อปี
สิ้นสุดการทำงานเมื่อเดือน
เงินเดือนเริ่มต้น
เงินเดือนล่าสุด
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ความสามารถพิเศษ/ทักษะด้านอื่นๆ
คะแนนTOEIC
คะแนนTOEFL
คะแนนIELTS
คะแนนJLPT
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศอื่นๆ
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
ใบประกาศนียบัตร/การฝึกอบรม
ความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ

เงื่อนไขการบริการ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หากบริษัทจัดหางาน โอเอส ประเทศไทย จำกัด พบว่าข้อความในเอกสารสมัครงานที่นำมาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาที่ข้าพเจ้า ได้ทำไว้กับบริษัท โดยบริษัทฯ ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น

ตกลง

top